Forretningsbetingelser

1. Virksomheden

Disse forretningsbetingelser gælder for enhver opgave, som Lindhardt Steffensen Advokatpartnerselskab, CVR-nummer 39383047 påtager sig, medmindre andet er aftalt skriftligt.

Lindhardt Steffensen Advokatpartnerselskab er organiseret som et partnerselskab og alle advokaterne er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. I tillæg til forretningsbetingelserne udøver vi advokatvirksomhed i overensstemmelse med de advokatetiske regler, som kan findes på www.advokatsamfundet.dk, og retsplejelovens regler om advokater.

 

Lindhardt Steffensen Advokatpartnerselskab driver virksomhed fra følgende adresser:

 • Østerbrogade 45, 8500 Grenaa
 • Dusager 10, Skejby, 8200 Aarhus N

Lindhardt Steffensen Advokatpartnerselskab kan kontaktes således:

 • Telefon: +45 8833 4646
 • E-mail: mail@lsalaw.dk

 

2. Opgaven

Når vi påtager os en ny opgave, udarbejder vi en bekræftelse på sagen i form af en ordrebekræftelse/aftalebrev.

Bekræftelsen fastslår vores forståelse af opgaven, hvilket arbejde vi forventer at skulle udføre, hvilken partner, advokat og øvrige medarbejdere der vil være tilknyttet sagen, honorarsatserne for de pågældende personer samt om muligt et samlet honorarskøn for opgaven. Vi skønner det samlede honorar i forhold til den forventede arbejdsopgave.

Hvis arbejdsopgaven ændres i takt med, vi kommer dybere ind i sagen, vil vi orientere om de ændrede forudsætninger. I løbende klientforhold og i mindre sager, hvor klienten selv entydigt har beskrevet opgaven, eller i hastesager, kan dette fraviges.

 

3. Interessekonflikter

Vi påtager os ikke sager, som indebærer interessekonflikter mellem advokatkontorets klienter. Før vi påtager os en opgave, undersøger vi mulige interessekonflikter med eksisterende klienter. Hvis en interessekonflikt opstår, henviser vi klienten eller klienterne til en anden advokat. Eventuel afregning vil i så fald ske i overensstemmelse med de advokatetiske regler.

 

4. Identitetsoplysninger

Lindhardt Steffensen Advokatpartnerselskab er – på linje med andre advokatvirksomheder – omfattet af loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge. Vi har derfor pligt til at indhente og opbevare identitetsoplysninger i visse sager.

Såfremt sagen kræver at der indhentes identitetsoplysninger, vil der først ske sagsbehandling, når disse identitetsoplysninger er fremsendt fra klienten.

 

5. Honorar

Advokater må ikke kræve et højere vederlag for deres arbejde, end hvad der kan anses for rimeligt. Vores honorar fastsættes på grundlag af en konkret vurdering, hvori bl.a. indgår hensyn til:

 • det anvendte tidsforbrug,
 • hvilken medarbejder, der har medvirket til at løse opgaven,
 • behovet for specialistadvokat,
 • opgavens kompleksitet,
 • om opgaven har nødvendiggjort en indsats under betydeligt tidspres,
 • den betydning, opgaven har for klienten,
 • det ansvar, der er forbundet med at løse opgaven, og
 • det opnåede resultat.

I vores honorar indgår ikke relevante omkostninger og udlæg.

 

Det kan være vanskeligt at beløbsfastsætte et honorar, når vi modtager en opgave. Efter anmodning afgiver vi gerne – og altid over for forbrugere – et begrundet overslag og oplysning om de forventede omkostninger og udlæg, ligesom vi så tidligt som muligt orienterer klienten, hvis det viser sig, at det samlede honorar forventes at overstige overslaget.

I alle sager afklarer vi – i samarbejde med klienten – hvorvidt sagen er omfattet af en retshjælpsforsikring eller fri proces.

 

6. Betaling

Almindeligvis udsteder vi – medmindre andet aftales særskilt – en faktura, når opgaven er afsluttet.

Ved større eller længerevarende opgaver afregnes salæret almindeligvis bagud hver måned, medmindre andet er aftalt.

Betalingsbetingelserne er 8 dage fra fakturadato, og der tillægges moms efter de gældende regler.

 

7. Forudbetaling og depositum

Vi forbeholder os ret til at afkræve forudbetaling for de udlæg og eventuelle opgaverelaterede omkostninger, der skal afholdes som led i sagsbehandlingen til eksempelvis rimelige rejse- og opholdsudgifter, gebyrer, retsafgifter, skønsmænd, eller lignende, såfremt sagens karakter efter vores skøn nødvendiggør det.

Vi forbeholder os ligeledes ret til at opkræve depositum i forbindelse med sagens opstart og løbende igennem sagen, hvilket indbetales til hel eller delvis dækning af vores honorar. Et eventuelt depositum fastsættes skønsmæssigt ud fra forventet rimeligt honorar i sagen.

 

8. Klientmidler

I det omfang vi modtager forudbetaling, depositum eller deponering af omkostninger, vil sådanne betalinger blive betragtet som klientmidler, der skal indestå på en klientkonto, hvor tilskrevne renter (både positive og negative renter) tilfalder klienten.

I henhold til loven om garanti for indskydere i forbindelse med pengeinstitutters konkurs gælder samme regler for de penge, du har i pengeinstituttet via vores klientkonto, som gælder for de penge, du selv sætter i pengeinstituttet.

 

Hvis et pengeinstitut kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan indskyderne (klienterne) miste de penge ud over 100.000 EUR, som indskyderne har stående i pengeinstituttet. Indtil 1. juni 2015 var der fuld dækning fra Indskydergarantifonden for indskud på klientkonti, uanset beløbets størrelse. Nu gælder der samme begrænsning for almindelige bankkonti og klientkonti, og det betyder at du potentielt – hvis pengeinstituttet bliver nødlidende – vil miste beløb ud over 100.000 EUR.

Hvis du både har penge på egne konti og på Lindhardt Steffensen Advokaters klientkonto i samme pengeinstitut, kan du derfor kun få dækket i alt 100.000 EUR via garantiordningen.

 

Reglerne er relevante for dig, fordi Lindhardt Steffensen Advokater i forbindelse med behandlingen af din sag i perioder kan have betydelige midler på klientkontoen. Lindhardt Steffensen Advokater har Sparekassen Kronjylland som hovedbankforbindelse, og medmindre andet aftales, vil betroede midler vedrørende din sag blive indsat på klientkonto i Sparekassen Kronjylland.

 

9. Fortrolighed og tavshedspligt

Alle oplysninger, som vi modtager i forbindelse med en opgave behandles fortroligt, medmindre det fremgår af omstændighederne, at de ikke er af fortrolig karakter.

På samme måde er alle vores medarbejdere underlagt tavshedspligt samt omfattet gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer.

 

10. Anvendelse af vores rådgivning

Vores rådgivning er målrettet den konkrete opgave og må ikke anvendes til andet formål uden vores udtrykkelige forhåndsaccept. Medmindre andet aftales, er vi alene ansvarlige i forhold til klienten for den ydede rådgivning.

Klienten har ret til at anvende det konkrete skriftlige materiale, som vi har udarbejdet til brug for en given sag, mens Lindhardt Steffensen Advokatpartnerselskab har og bibeholder alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til materialet.

 

11. Opbevaring af sager

Lindhardt Steffensen Advokatpartnerselskab fuldfører opgaven til dens naturlige afslutning, eller indtil klienten anmoder om, at sagen afsluttes. Originale dokumenter udleveres normalt senest i forbindelse med opgavens afslutning, og vi opbevarer sagsakter i mindst 10 år fra sagens afslutning. Dokumenter indhentet som led i kravet om identitetsoplysninger opbevares alene i 5 år fra sagens afslutning.

Opbevaring sker både fysisk og elektronisk. For yderligere oplysninger om opbevaring, sletning, indsigt i data, mv. henvises i øvrigt til vores privatlivspolitik på vores hjemmeside: www.lsalaw.dk/privatlivspolitik.

 

12. Kommunikation 

Lindhardt Steffensen Advokatpartnerselskab kommunikerer som udgangspunkt ved e-mail og telefon. Alle vores e-mails sendes krypteret i det omfang klientens e-mail kan modtage en sådan.

 

13. Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem Lindhardt Steffensen Advokatpartnerselskab og klienten, som måtte udspringe af vores rådgivning og/eller disse forretningsbetingelser er underlagt Dansk Ret.

Værneting er Retten i Randers.

 

14. Klager

Lindhardt Steffensen Advokater følger Advokatsamfundets regler for advokatetik og god advokatskik. Vi er underlagt og omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk.

 

Vi ønsker i første omgang at løse eventuelle tvister omkring vort arbejde mindeligt mellem parterne, hvorfor klage i den forbindelse kan indgives til klage@lsalaw.dk.

 

Såfremt der ikke findes en mindelig løsning på tvisten eller såfremt klage ikke ønskes indgivet direkte til Lindhardt Steffensen Advokatpartnerselskab, da kan klage indgives til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, hvortil der kan indhentes yderligere oplysninger på Advokatnævnets hjemmeside: www.advokatnaevnet.dk.

 

Advokatnævnet behandler tvister omkring salæret størrelse og/eller advokatens adfærd.

 

15. Ansvar og forsikringsdækning

Alle advokater hos Lindhardt Steffensen Advokatpartnerselskab er omfattet af vores ansvarsforsikring og garantiordning, som er tegnet hos Lloyd’s Insurance Company. Vores ansvar er i enhver henseende begrænset til DKK 5 mio. pr. opgave og gælder, uanset hvor advokatvirksomheden er blevet udøvet.

Vores ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v., eller andre former for indirekte tab.

Vi hæfter ikke for eventuelle fejl begået af andre rådgivere, som vi har henvist klienten til, ligesom vi ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som vi efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.