Kan hjælpepakkerne støtte min virksomhed økonomisk?

Pandemien, som har fået navnet COVID-19, berører alle dele af erhvervslivet, og sundhedskrisen afføder en lang række problemstillinger for landets virksomheder, herunder både økonomiske-, juridiske- og forretningsmæssige.

Folketinget har på nuværende tidspunkt vedtaget en del hjælpepakker, som skal understøtte erhvervslivet, og hermed holde hånden under dansk økonomi og hjælpe danske lønmodtagere og virksomheder gennem en svær tid.

For at få et fingerpeg om netop din virksomhed kan få økonomisk støtte under hjælpepakkerne kan nedenfor se en generel oversigt over disse.

Hjælpepakke: Kompensation af faste udgifter

Som led i den samlede COVID-19 hjælpepakke er der blevet indført en midlertidig kompensationsordning til dækning af faste udgifter for virksomheder, der er særligt påvirket af COVID-19. Ordningen gælder på tværs af brancher og virksomhedsstørrelser.

Faste udgifter omfatter for eksempel: Husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter (leasing eksempelvis).

Ordningen er gældende fra den 9. marts 2020 til og med den 8. juli 2020 og er åben for ansøgninger frem til 30. juni 2020.

For at kunne ansøge skal din virksomhed have et dansk cvr-nummer, og du skal have faste omkostninger for mindst 25.000 kr. i perioden fra 9. marts til 8. juni 2020. Desuden skal du som følge af COVID-19:

 • forvente et fald i omsætningen på mindst 40 % i hele perioden eller
 • i en periode have haft forbud mod at holde forretningen åbent.

Ordningen dækker således, at du kan få kompensation for op til 80 % af de forventede faste udgifter i din virksomhed.

Hvis din virksomhed har haft forbud mod at holde åbent og ikke har haft omsætning i denne periode, kan du få kompensation for alle din virksomheds faste udgifter for perioden virksomheden har haft forbud mod at holde åbent, hvis du opfylder de øvrige ovenstående krav.

For at kunne ansøge om kompensationen skal du have en uafhængig, godkendt revisor til at påtegne, at du har opgjort omsætning og faste omkostninger korrekt, og om virksomheden har haft driftsunderskud i 2019. Der ydes 80 procent støtte til udgiften for revisorpåtegnelsen, såfremt en ansøgning udløser kompensation.

Hjælpepakke: Kompensationsordning for selvstændige og freelancere

Der er også blevet indført en kompensationsordning for selvstændige og freelancere

Som selvstændig er du omfattet af ordningen, hvis du som konsekvens af COVID-19 forventer et omsætningstab i din virksomhed på mindst 30%. Følgende betingelser skal endvidere være opfyldt:

 • Du skal være selvstændig erhvervsdrivende og eje minimum 25% af virksomheden.
 • Din virksomhed skal i gennemsnit have haft en omsætning på mindst 10.000 kroner pr. måned i en forudgående periode.
 • Du skal være registreret i CVR- og CPR-registrene.
 • Virksomheden må maksimalt have 25 fuldtidsansatte.
 • Virksomheden skal have været registreret senest den 1. februar 2020.
 • Din personlige indkomst må ikke overstige 0,8 mio. kr. i 2020.

Selvstændige vil kunne få en kompensation på op til 90 pct. af det forventede omsætningstab i perioden sammenlignet med den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår – dog maksimalt 23.000 kroner om måneden. For selvstændige med fuldtidsmedarbejdende ægtefælle hæves loftet til 46.000 kr.

Hvis din virksomhed har haft forbud mod at holde åbent, vil du kunne få en kompensation på op til 100 pct. af det forventede omsætningstab i lukkeperioden – dog maksimalt 23.000 kroner om måneden.

Den midlertidige kompensationsordning for selvstændige gælder fra 9. marts til og med 8. juli 2020.

Hvis du ikke har et CVR-nummer

Så kan du kan søge om kompensation for tabt omsætning, hvis du opfylder følgende krav:

 • Har oplevet et tab i B-indkomst på mindst 30 % som følge af COVID-19
 • Har mindst 10.000 kr. i B-indkomst i gennemsnit pr. måned

Hjælpepakke: Midlertidig udskydelse af betalingsfrister for moms, AM-bidrag samt A- og B-skat

Fristerne for betaling af AM-bidrag og A-skat (betalingerne for april, maj og juni) bliver midlertidigt udskudt. Alle virksomheder, der skal indbetale indeholdt AM-bidrag og A-skat, vil blive omfattet af de lempede regler.

Hvis din virksomhed afregner moms hver måned, er den omfattet af udskydelsen af betalingsfristen på 30 dage.

Hvis din virksomhed afregner moms hvert kvartal eller hvert halvår, er den omfattet af de sammenlagte afgiftsperioder. Konkret betyder det, at indberetnings- og betalingsfristen for henholdsvis første kvartal og første halvår bliver sammenfaldende med fristerne for henholdsvis andet kvartal og andet halvår.

Offentlige myndigheder og institutioner er ikke omfattet af de lempede regler.

Hjælpepakke: Statsgaranteret banklån til virksomheder

Virksomheder, der er ramt af COVID-19 og er presset på likviditeten, kan søge om statsgaranterede lån og driftskreditter.

Virksomheder, hvis omsætning er påvirket af COVID-19, kan søge om en garanti fra Vækstfonden på 70% af lån og driftskreditter ydet af finansieringsinstitutter, herunder pengeinstitutter, leasingselskaber mv.

Garanti til små og mellemstore virksomheder

Er din virksomhed en SMV, og er du ramt på indtjeningen som følge af COVID-19, så kan Vækstfonden garantere for lån eller driftskreditter ydet af finansieringsinstitutter, som kan dække dit omsætningstab. For at komme i betragtning er det dog en forudsætning, at din virksomhed har oplevet eller forventer at opleve et omsætningstab på over 30%.

Garantiordning for større virksomheder

Regeringen indfører endvidere en garantiordning for 70 pct. af bankernes udlån til større virksomheder, der kan dokumentere et omsætningstab på over 30 pct. som følge af COVID-19. Ordningen vil skulle fungere på markedsvilkår.

Hjælpepakke: Lønkompensation til privatansatte

Der ydes endvidere en midlertidig lønkompensation til virksomheder for det antal medarbejdere, virksomheden forventer at skulle hjemsende i stedet for at afskedige som følge af COVID-19.

Lønkompensationen gælder virksomheder, der står overfor at skulle fyre

 • mindst 30 pct. af medarbejderne eller
 • mindst 50 ansatte.

For fastansatte: Lønkompensationen udgør 75 pct. af de samlede lønudgifter til de berørte medarbejdere, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.

For timelønnede: Lønkompensationen udgør 90 pct., dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. medarbejder.

Du kan ikke søge om kompensation, hvis:

 • virksomheden benytter sig af mulighederne for hjemsendelse uden løn
 • udgifterne til løn er dækket fra andre støtteordninger indført som følge af COVID-19
 • virksomhedens medarbejderne ikke er hjemsendt
 • du er en institution eller lignende, hvor offentligt tilskud til drift udgør over halvdelen og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter.

Ordningen gælder fra 9. marts til og med 8. juli.

Hvis ovenstående generelle gennemgang af hjælpepakkerne har givet anledning til spørgsmål i relation til netop din virksomhed, så er du meget velkommen til at kontakte os og få juridisk rådgivning.

 

 

Venlig hilsen

Jørgen Lindhardt Steffensen
Advokat (H), partner

Master i miljø- og energiret